MENU

Scheduling

Project- en turnaroundscheduling is een belangrijke functie die een directe en drastische invloed heeft op de kosten van een project en hierdoor de winstgevendheid van een organisatie. Project- en turnaroundkosten zijn het resultaat van de uitgaven aan mankracht, gereedschappen en materialen. Houd het gebruik van mankracht en apparatuur efficiënt en u houdt uw turnaroundkosten onder controle.

Perfact scheduling professionals combineren jaren van ervaring om organisatie te optimaliseren door te zorgen voor de kortst mogelijke stilstand en een zo efficiënt mogelijk gebruik resources en gereedschappen.

Nadat alle werkorders zijn voorbereid en beoordeeld (goedgekeurd), staan wij klaar om een schedule op te stellen. Als er na het maken van het schedule meer werkorders worden aangemaakt, zullen wij deze in het schedule verwerken. Dit is een constant proces, omdat extra werkorders te verwachten zijn voor reparaties als gevolg van inspecties. Deze moeten ook worden ingepland.

Wij streven altijd het schedule maximaal te handhaven en hierin alle afwijkingen te verwerken. Aan het einde van elke dienst, minimaal twee keer per dag werken we alles bij om adequaat te kunnen reageren of afwijkingen en adviseren we over de te nemen besluiten.

Een belangrijk, door ons gebruikt hulpmiddel voor het plannen van een project is het PERT-diagram (netwerkdiagram). Een PERT-diagram geeft de onderlinge afhankelijkheden tussen taken weer. Het laat toe, te analyseren welke taken gelijktijdig door verschillende mensen kunnen worden uitgevoerd. “PERT” staat voor Program Evaluation Review Technique. Een techniek die in de jaren zestig werd ontworpen door het United States Department of Defense als managementtechniek voor complexe militaire projecten.  Met behulp van PERT-diagrammen worden projecten ‘gemodelleerd’ in de vorm van een netwerk van activiteiten en gebeurtenissen (‘activiteitenschema’).  De activiteiten in een project worden voorgesteld door pijlen. De knooppunten stellen de verschillende evaluatiepunten voor. Een PERT-diagram bestaat uit knooppunten die verbonden zijn met pijlen. De knopen staan voor de verschillende taken, terwijl de pijlen de relaties aangeven. Het diagram geeft goed inzicht in de onderlinge afhankelijkheid van de verschillende taken. Een PERT-schema richt de aandacht op de activiteiten en de onderlinge afhankelijkheden tussen deze activiteiten, maar zegt niets over de andere aspecten die voor projectplanning van belang zijn (Wie doet wat? Benodigde capaciteit? Output van een activiteit?).

Onze scheduling professionals werken software onafhankelijk. Hierbij kunnen we gebruik maken van de reeds bij onze klanten beschikbare software als ook onze eigen software verzorgen. Tools waar we ervaring in hebben: Maintasc, Roser, Primavera, Prometheus, MsProject,